Статут Комишанського ясел-садка № 63 Херсонської міської ради

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради

31.03.20151772

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАТУТ

КОМИШАНСЬКОГО ЯСЕЛ-САДКА  63

 ХЕРСОНСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         СХВАЛЕНО

         Загальними зборами

         колективу та батьків

         Комишанського ясел-садка № 63     

         Херсонської міської ради

          «27» березня 2015 року

         протокол  від 27.03.20152

 

 

 

 

 

 

 

 

місто  Херсон

2015

 

 

 

І. Загальні положення

 

1.1. КОМИШАНСЬКИЙ ЯСЛА-САДОК № 63 ХЕРСОНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (далі – ясла-садок № 63) є дошкільним навчальним закладом для дітей віком від 1,6 до 6(7) років  комунальної  форми  власності.

1.2.    Місцезнаходження   ясел-садка       63:       селище    міського   типу Комишани,  вулиця  Чапаєва,  будинок № 7, місто Херсон, 73000. 

1.3. Ясла-садок № 63  є юридичною особою, має печатку і штамп,  бланки з власними реквізитами, ідентифікаційний код, реєстраційний рахунок в органах   Державного казначейства, може мати самостійний баланс. 

 1.4.Власником ясел-садка № 63 є територіальна громада міста Херсона в особі Херсонської міської ради.

1.5. Власник через уповноважений ним орган – управління освіти Херсонської міської ради – здійснює фінансування ясел-садка № 63, його матеріально-технічне забезпечення.

1.6. Головна мета ясел-садка № 63 – здійснення та реалізація основних завдань дошкільної освіти, визначених законодавством України про дошкільну освіту.

1.7. Головні завдання:

- збереження та зміцнення фізичного, психічного та духовного здоров'я дитини;

- виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини,  поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мов, національних цінностей інших націй та народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;

- формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду;

- виконання вимог Базового компоненту дошкільної освіти, забезпечення  соціальної адаптації та готовності до навчання у школі.

1.8.Ясла-садок № 63 у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", Положенням про дошкільний навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305,   іншими чинними  нормативно-правовими актами та  цим Статутом.

1.9. Ясла-садок № 63 самостійно приймає рішення і здійснює діяльність у межах своєї компетенції, передбаченої чинним законодавством України та цим Статутом.

1.10. Ясла-садок № 63 несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

- реалізацію головних завдань, визначених Законом України «Про дошкільну освіту»;

- забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня та обсягу;

- дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази закладу.

1.11. Ясла-садок № 63  має право:

-  проходити у встановленому порядку державну атестацію;

- визначати форми, методи та засоби організації навчально-виховногопроцесу, за погодженням з управлінням освіти Херсонської міської ради;

-  визначати варіативну частину робочого навчального плану;

- у встановленому порядку розробляти та впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчально-виховні плани;

- спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, яка не суперечить законодавству України;

- отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади,юридичних та фізичних осіб згідно з  чинним законодавством;

- залишати у своєму розпоряджанні та використовувати власні надходження  у порядку, визначеному  чинним законодавством України.

1.12. В яслах-садку № 63 можуть створюватися та функціонувати: сімейні клуби, консультативні пункти, творчі гуртки та секції.

1.13. Відносини ясел-садка № 63 з юридичними та фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

 

II. Комплектування груп ясел-садка № 63

 

2.1. Заклад розрахований на 68 місць. 

        2.2. Групи комплектуються за віковими ознаками.

        2.3. В яслах-садку № 63  функціонують групи загального розвитку.

2.4. Ясла-садок № 63 має групи з денним перебуванням дітей.

2.5. Наповнюваність груп дітьми становить:

- від 1,6  до 3 років – до 15 осіб;

-  від 3 років до 6(7)років – до  20 осіб;

-  різновікові групи  – до 15 осіб;

-  в оздоровчий період – до 15 осіб.

 2.6.Зарахування дитини до  ясел-садка № 63 здійснюється керівником у разі наявності вільних місць  протягом календарного року, на підставі заяви батьків або осіб, що їх замінюють,  медичної довідки про стан здоров'я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад, довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення,  у разі потреби, відповідних  документів для встановлення  батьківської плати за харчування дитини для пільгових категорій дітей, свідоцтва про народження.

2.7. За дитиною зберігається місце: у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, під час відпустки батьків  або осіб, які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період (75 днів).

2.8.  Відрахування дітей з ясел-садка може здійснюватися за:

- бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;

- у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом двох місяців;

- на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її перебування у дошкільному навчальному закладі даного типу;

- у разі невідвідування дитиною закладу без поважних причин упродовж місяця.

2.9. Термін письмового повідомлення батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини становить 10 днів.

 

III. Режим роботи ясел-садка № 63

 

       3.1. Ясла-садок № 63 працює за п'ятиденним робочим тижнем. Вихідні дні:  субота, неділя, святкові.

3.2. Щоденний графік роботи  груп ясел-садка № 63: з 07 год.00 хв. до
17 год. 30 хв. 

 

IV. Організація навчально  - виховного процесу в яслах-садку № 63

 

4.1. Навчальний рік в яслах-садку  починається  з 01вересня  ізакінчується 31 травня наступного року. З  01  червня до 31  серпня  триває оздоровчий період.

4.2. Переведення  дітей  з  однієї  вікової  групи  до  іншої,  формування  новостворених груп здійснюються наприкінці оздоровчого періоду (серпень).

4.3. Ясла-садок № 63  планує свою діяльність самостійно, відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення. У плані роботи визначаються найголовніші завдання роботи ясел-садка та визначаються перспективи його розвитку.

4.4. План роботи  ясел-садка № 63 схвалюється  Педагогічною радою закладу, затверджується завідувачем ясел-садка,  погоджується з управлінням освіти  Херсонської міської ради.

4.5. У яслах-садку № 63 мовою навчання  і виховання дітей є українська.

4.6. Навчально-виховний процес у яслах-садку № 63 визначається Базовим компонентом дошкільної освіти  та  реалізується  згідно  з  Державною  базовою програмою   та   іншими  додатковими  програмами  розвитку  дітей.

4.7. Ясла-садок № 63 може надавати додаткові освітні послуги відповідно до вимог чинного законодавства України та лише на підставі угод, укладених між батьками або особами, що їх замінюють, та дошкільним закладом.

 

V. Організація харчування дітей в яслах-садку № 63

 

5.1. Ясла-садок забезпечує збалансоване харчування дітей, необхідне для їх нормального росту і розвитку,  із дотриманням натурального набору продуктів, визначених Міністерством охорони здоров’я України спільно з Міністерством освіти і науки України,  за погодженням з Міністерством фінансів України.

5.2. Харчування дітей у ясла-садку№ 63  здійснюється  згідно звимогами чинного законодавства України.

5.3. У яслах-садку встановлено триразове харчування.

5.4. Контроль за організацією та якістю харчування, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотримання термінів реалізації продуктів харчування покладається на медичну сестру та завідувача ясел-садка.

 

VI. Медичне обслуговування дітей у яслах-садку № 63

 

6.1. Медичне  обслуговування дітей ясел-садка здійснюється на безоплатній основі медичними працівниками, які входять до штату  ясел-садка та  територіального закладу охорони здоров’я, і передбачає проведення обов'язкових медичних оглядів та профілактичних щеплень.

6.2. Медична сестра здійснює: моніторинг стану здоров'я та фізичного розвитку дітей, організацію фізичного виховання, загартування, режиму та якості харчування, організовує та проводить медичні огляди, здійснює контроль за виконанням санітарно - гігієнічного та протиепідемічного режиму, проведення санітарно - просвітницької роботи з дітьми, батьками, працівниками закладу.

6.3. Ясла-садок № 63 надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально - профілактичних заходів.

 

VII. Учасники навчально-виховного процесу

 

7.1. Учасниками навчально-виховного процесу в яслах-садку № 63 є: діти дошкільного віку,  завідувач, педагогічні працівники, помічники вихователів, медична сестра, батьки або особи, які їх замінюють, керівники гуртків, фізичні особи, які надають додаткові  освітні послуги у сфері дошкільної освіти згідно з чинним законодавством.

7.2. За успіхи у роботі встановлюються різні форми матеріального та морального заохочення.

7.3. Права і обов'язки вихованців, педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством та цим Статутом.

7.4. Вихованці мають право на отримання безоплатної дошкільної освіти, на безпечні та нешкідливі для здоров'я умови утримання, розвитку, виховання і навчання; захист від будь-якої інформації, що завдає шкоди здоров'ю дитини, моральному та духовному розвитку;  безоплатне медичне обслуговування, захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров'ю дитини, а також від фізичного та психологічного насильства, приниження її гідності.

7.5. Педагогічними працівниками ясел-садка № 63 мають бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну вищу педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров'я яких дозволяє виконувати професійні обов'язки.

7.6. Трудові відносини регулюються Кодексом законів про працю України, законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими нормативними актами, Правилами внутрішнього трудового розпорядку. Працівники призначаються та звільняються завідувачем. Педагогічні працівники можуть бути призначеними в тому числі й на умовах контракту.

7.7. Педагогічні працівники мають право:

-   на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми;

- брати участь у роботі органів  громадського самоврядування закладу;

-   на підвищення кваліфікаційного рівня, участь у методичних об’єднаннях, нарадах тощо;

-   проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну та пошукову роботу;

- вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу;

-   на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до чинного законодавства;

-   об'єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об'єднань громадян,  діяльність яких не заборонена законодавством;

-   на захист професійної честі та власної гідності;

-   інші права, що не суперечать законодавству України.

7.8. Педагогічні працівники ясел-садка № 63 зобов'язані:

-   виконувати Статут, Правила внутрішнього трудового розпорядку, умови трудового договору;

-   дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;

-   забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров'ю, а також від фізичного та психологічного насильства;

 - брати участь у роботі Педагогічної ради та інших заходах, пов'язаних із підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності;

-    виконувати накази керівника ясел-садка;

-   інші обов'язки, що не суперечать законодавству України.

7.9. Педагогічні працівники підлягають атестації, яка є обов'язковою і здійснюється один раз на п'ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

7.10.        Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, Правила  внутрішнього трудового розпорядку ясел-садка № 63, не виконують посадову інструкцію, умови  колективного договору або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, притягаються до дисциплінарної відповідальності.

7.11.        Права, обов'язки та соціальні гарантії інших працівників ясел-садка № 63 регулюються трудовим законодавством та Правилами внутрішнього трудового розпорядку, Статутом, посадовими інструкціями, колективним договором.

7.12. Працівники ясел-садка № 63 несуть відповідальність за збереження  життя, фізичного та психічного здоров'я вихованців згідно з чинним законодавством.

7.13. Працівники ясел-садка № 63, відповідно до статті 26 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», проходять періодичні медичні огляди  за місцем проживання.

7.14. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

- обирати та бути обраними до органів громадського самоврядування закладу;

- звертатися до управління освіти Херсонської міської ради з питань розвитку, виховання та навчання своїх дітей;

- брати участь у поліпшенні організації навчально-виховного процесу і зміцненні матеріально-технічної бази закладу;

- відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг;

- захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах та у суді.

7.15. Батьки та особи, які їх замінюють, зобов'язані:

- своєчасно вносити плату за харчування дитини в яслах-садку в установленому порядку;

- своєчасно повідомляти ясла-садок  про можливість відсутності або хвороби дитини;

- виховувати у дітей любов до України, повагу до національних, історичних, культурних цінностей українського народу, дбайливе ставлення до довкілля;

- постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних задатків, нахилів та здібностей;

- поважати гідність дитини;

- виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших за віком, державної і рідної мов, до народних традицій і звичаїв;

- не порушувати встановлений режим роботи закладу.

 

VIII. Управління яслами-садком № 63

 

8.1.   Управління    яслами-садком      63    здійснюється   уповноваженим органом – управлінням освіти Херсонської міської ради.

8.2. Безпосереднє керівництво роботою ясел-садка № 63 здійснює завідувач, який призначається і звільняється з посади управлінням освіти Херсонської міської ради. Ця особа має бути громадянином України, мати вищу педагогічну освіту, не нижче кваліфікаційного рівня «спеціаліст», стаж педагогічної роботи у сфері освіти не менше  3 років, організаторські здібності, а також  стан здоров'я, який не перешкоджає виконанню професійних обов'язків.

Завідувач:

- від імені закладу укладає договори про надання комунальних послуг зі спеціалізованими підприємствами, установами, організаціями та договори про спільну діяльність;

- діє від імені закладу, представляє його в державних та інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;

- розпоряджається в установленому порядку майном, коштами ясел-садка, відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально - технічної бази закладу;

- приймає на роботу та звільняє з роботи працівників ясел-садка;

- контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;

- затверджує Правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників, за погодженням із профспілковим комітетом; забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм та правил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей та працівників;

- відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту», забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;

- контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізичним особливостям, здібностям та потребам;

- підтримує ініціативу щодо вдосконалення навчально-виховної роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну діяльність педагогів;

- організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;

- щороку звітує про свою діяльність на загальних зборах.

8.3. Постійно діючий колегіальний орган в яслах-садку – Педагогічна рада, до складу якої входять: завідувач, вихователі, музичний керівник, медична сестра, можуть входити голови батьківських комітетів.

Головою Педагогічної ради є завідувач ясел - садка.

Педагогічна рада ясел-садка:

- розглядає питання навчального виховного процесу в яслах-садку та приймає відповідні рішення;

- організує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження досягнень науки, передового педагогічного досвіду;

- приймає рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних працівників та діяльності закладу.

Робота Педагогічної ради планується довільно відповідно до потреб ясел-садка.

Кількість засідань Педагогічної ради ясел-садка визначається річним планом закладу.

8.4. Органом громадського самоврядування ясел-садка є Загальні збори колективу ясел-садка та батьків або осіб, які їх замінюють, які скликаються не рідше одного разу на рік. Термін їх повноважень становить навчальний рік. Рішення Загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх.

Загальні збори:

- схвалюють Статут, зміни та доповнення до нього;

- заслуховують звіт завідувача, голови Ради з питань статутної діяльності ясел-садка, дають їй оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;

- розглядають питання навчально-виховної діяльності, методичної та фінансово - господарської діяльності ясел-садка;

- затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку закладу.

8.5. У період між загальними зборами діє батьківський комітет відповідно до Положення про батьківський комітет. Може діяти Рада закладу.  До Ради   пропорційно обираються   представники    від    педагогічного    колективу    і громадськості.Кількість засідань Ради визначається за потребою, але не менше чотирьох разів на рік.  Засідання Ради закладу є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів.

Рада організує:

- виконання рішень загальних зборів;

- розглядає питання поліпшення умов здобуття дошкільної освіти; зміцнення матеріально - технічної бази закладу;

- вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

- погоджує зміст і форми роботи з питань педагогічної освіти батьків.

8.6. В яслах-садку може діяти Піклувальна рада – орган самоврядування, який формується з представників виконавчої влади, представників підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, окремих громадян з метою залучення громадськості до вирішення проблем освіти, забезпечення сприятливих умов ефективної роботи ясел-садка.

Піклувальна рада (склад – 7- 15 осіб) створюється за рішенням Загальних зборів. Очолює Піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів Піклувальної ради. Кількість засідань визначається їх доцільністю, та, як правило, не менше чотирьох на рік.

Завдання Піклувальної ради:

- співпраця з органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, окремими громадянами з метою поліпшення умов утримання дітей в яслах-садку;

- сприяння зміцненню матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно - відновлювальної, лікувально-оздоровчої бази закладу;

- сприяння залученню додаткових джерел фінансування ясел-садка;

- сприяння організації та проведенню заходів, спрямованих на охорону життя та здоров'я учасників навчально-виховного процесу;

- організація дозвілля та оздоровлення дітей і працівників ясел-садка;

- стимулювання творчої праці педагогічних працівників;

- всебічне зміцнення зв'язків між родинами дітей та яслами-садком;

- сприяння соціально-правовому захисту учасників навчально-виховного процесу.

 

IX. Матеріально - технічна база

 

9.1. Матеріально-технічна база ясел-садка № 63 включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання інші матеріальні цінності, вартість яких відображено в балансі ясел-садка.

9.2. Майно ясел-садка № 63 є власністю територіальної громади  міста Херсона в особі Херсонської міської радиі закріплене за нею на правах оперативного управління відповідно до чинного законодавства.

9.3. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна ясел-садка проводиться у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані яслам-садку внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними або фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

9.4. Ясла-садок відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог норм з їх охорони.

 9.5. Рішенням  Комишанської селищної ради  від        16.08.2010 № 557 яслам-садку № 63 відведено в постійне користування земельну ділянку орієнтовною площею  0,4846 га.

 

X. Фінансово - господарська діяльність ясел-садка № 63

 

10.1. Джерелом фінансування ясел-садка № 63 є кошти:

- міського  бюджетув розмірі, передбаченому нормативами фінансування;

- батьків або осіб, які їх замінюють;

- добровільні пожертвування і цільові внески фізичних, юридичних осіб та інші надходження, не заборонені законодавством.

10.2. Ясла-садок має правопридбавати і орендувати необхідне обладнання та інше майно, за погодженням із Херсонською міською радою.

10.3. Статистична звітність за формою 85-К про діяльність ясел-садка складається відповідно до чинного законодавства.

10.4. Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в яслах-садку визначається чинним законодавством. Бухгалтерський облік здійснюється централізованою бухгалтерією при управлінні освіти Херсонської міської ради.

 

ХІ. Міжнародне співробітництво

 

11.1.  Ясла-садок № 63, за наявності належної матеріально-технічної та соціально - культурної бази, власних фінансових надходжень, має право:

-  проводити міжнародний педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів;

- встановлювати відповідно до законодавства прямі зв'язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

11.2. Ясла-садок № 63 має право у відповідності до чинного законодавства укладати угоди про співпрацю з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об'єднаннями.

 

XII.Контроль за діяльністю  ясел-садка № 63

 

12.1. Основною формою контролю за діяльністю ясел-садка № 63 є державна атестація, що проводиться один раз на 10 років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

12.2. Контроль за дотриманням державних вимог щодо змісту, рівня і обсягу дошкільної освіти здійснюється Державною інспекцією навчальних закладів та управлінням освіти Херсонської міської ради.

12.3. Зміст, форми та періодичність контролю, не пов'язаного з навчально-виховним процесом, установлюються управлінням освіти Херсонської міської ради відповідно до чинного законодавства.

 

XIII. Реорганізація або ліквідація ясел-садка № 63

 

       13.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію ясел-садка № 63 приймає власник.  Реорганізація ясел-садка відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною власником, або у випадках ліквідації за рішенням господарського суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління закладом.

13.2. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно ясел-садка, виявляє його дебіторів та кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його власнику.

13.3. У випадку реорганізації права та обов'язки ясел-садка переходять до правонаступників або визначених закладів відповідно до чинного законодавства.

  

Херсонський міський голова                                        В.В.Миколаєнко